Zasady montowania infrastruktury reklamowej

Zasady montowania infrastruktury reklamowej

Instalowanie infrastruktury reklamowej przy pasach drogowych podlega ścisłym przepisom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Zgodnie z nią każde wolno stojące i trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe stanowi obiekt budowlany zaliczany do grupy budowli. Pozwolenia na budowę w celu zainstalowania reklam wymagają jednak tylko obiekty świetlne lub podświetlane poza obszarem zabudowanym.

Warunki umieszczania reklam

Kto może instalować infrastrukturę reklamową, jakie musi spełnić warunki i jakie musi mieć uprawnienia?

Zlokalizowania reklamy w pasie drogowym na obszarze zabudowanym może podjąć się każdy inwestor, który zgłosił chęć budowy właściwemu organowi. Instalowanie i remont tablic reklamowych wymaga złożenia wniosku do Urzędu Wojewódzkiego, na Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wybranego Urzędu Miasta lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do wniosku należy dołączyć:

  • plan sytuacyjny danego terenu wraz z zaznaczeniem lokalizacji reklamy i podaniem jej wymiarów (w skali 1:1000 lub 1:500),
  • wzór reklamy,
  • zgodę właściciela słupa oświetleniowego/energetycznego w przypadku przymocowania do tego słupa danej reklamy,
  • pełnomocnictwo, jeśli właściciel reklamy będzie reprezentowany przez pełnomocnika.

W umowie z zarządcą dróg krajowych należy ustalić dokładną lokalizację reklamy, okres na jaki reklama będzie w danym miejscu umieszczona, określić kto będzie uiszczał opłaty za zajęcie pasa drogowego, podać informację czy będzie to tablica jedno- bądź dwustronna oraz czy będzie podświetlana. Na decyzję czeka się 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Jeżeli inwestor chce umieścić swoją reklamę na budynku stojącym przy pasie drogowym, szczególnie tym należącym do rejestru zabytków, to również musi on złożyć wniosek o zamiarze zainstalowania reklamy bądź tablicy do starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) oraz w przypadku zabytków – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dołącza się do niego oświadczenie o tytule prawnym, jaki ma dany przedsiębiorca do dysponowania gruntem, na którym będzie umiejscowiona reklama wraz ze szkicami i rysunkami, które określą wygląd reklamy, a także sposób jej montażu.

ooh

Instalacje reklamowe a prawo

Należy pamiętać, iż według polskiego prawa umieszczanie w pasie drogowym reklam poza obszarami zabudowanymi jest zabronione (z wyjątkiem parkingów). Podobnie jest w przypadku umieszczania reklam, plakatów czy tablic informacyjnych na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, urządzeniach drogowych i w pasach rozdzielczych dróg dwujezdniowych.

Ponadto infrastruktura reklamowa podlega również umowie europejskiej o głównych drogach międzynarodowych, która zakazuje umieszczania reklam przy tych drogach oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym, zabraniającej usytuowania na drodze bądź w jej pobliżu urządzeń wysyłających czy odbijających światło powodujących oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.